طراحی سایت
Enter Title

کارشناس اداره نرم افزار : مهندس احتشام جوکار

لیسانس کامپیوتر(نرم افزار)

آدرس ایمیل :

eti.1927@gmail.com

ا

کارشناس IT معاونت درمان : مهندس 

سعید ایوانی

لیسانس کامپیوتر(نرم افزار)

آدرس ایمیل : 

saeedeivani@gmail.com

کارشناس اداره نرم افزار : مهندس 

جواد پور احمد 

لیسانس کامپیوتر(نرم افزار)

آدرس ایمیل :

javad_tj@yahoo.com

کارشناس اداره زیرساخت : مهندس 

یاسر سلیمانی    

لیسانس کامپیوتر(نرم افزار) 

آدرس ایمیل : yaser.solimany@gmail.com

کارشناس مسئول اداره آمار : مهندس 

بهاره پیرحیاتی

لیسانس آمار

آدرس ایمیل : bahar_pirhayati@yahoo.com

کارشناس اداره آمار : مهندس 

معصومه رضایی نیا

لیسانس آمار

آدرس ایمیل : maasoumehrezaeenya@yahoo.com

Add Content...

 

جستجو