اداره آمار/ سامانه اتوماسیون آماری

 

 

اهداف و روشهاي سامانه اتوماسيون آماري دانشگاهe

 


اداره آمار دانشگاه در راستاي بهينه سازي گردش آمار و اطلاعات از ابتداي سال 1389 اقدام به پياده سازي فرآيندهاي آماري در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است.

اهداف ايجاد سامانه اتوماسيون آماري به اختصار به شرح ذيل مي باشد:

1- مكانيزه كرده فرآيندهاي دستي جمع آوري اطلاعات

2- انتقال اطلاعات آماري حاصل از داده هاي TPSهاي دانشگاه به سامانه اتوماسيون آماري

3- ايجاد يك بانك جامع آماري

4- تهيه گزارشات و شاخص هاي مختلف آماري جهت استفاده مديران

قابل ذكر است پياده سازي فرآيندهاي آماري در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه، بر اساس مستندات موجود در طرح نيازسنجي اقلام آماري و اطلاعاتي صورت مي گيرد.

در راستای طرح ساماندهی فرآيند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی ایلام اداره آمار دانشگاه به عنوان متولی این امر در فاز یک از هدف اول برنامه جامع عملیاتی این اداره، اقدام به نيازسنجي اقلام و جمع­ آوري و دسته­ بندي آنها نمود که در اين زمينه توجه به نکات ذيل ضروري است :

1. انجام نيازسنجي اوليه اقلام آماري مربوط به حوزه هر معاونت توسط كارشناسان اداره آمار قبل از تشكيل كميته آماربه صورت:بررسي فرمهاي وزارتخانه (فرمهاي نظام نوين)، بررسي فرمهاي داخلي اداره آمار و بررسي مكاتبات انجام شده در خصوص آمار درخواستي درون سازماني و برون سازماني داراي فرايند ثابت در طی سالهای 1385 و 1386 (ارزيابي خرد، هيات امناء و ...)

2. ارائه نتايج حاصل از نيازسنجي اوليه در كميته آمار معاونت و بررسي مجدد اقلام توسط كارشناسان آن كميته .

3. جمع آوري كليه فرمهاي آماري و نامه هاي داخلي حوزه های مختلف دانشگاه با هدف:

بررسي فرايندهاي موجود جمع آوري اقلام آماري .
امكان سنجي جمع آوري اطلاعات مربوط به هر قلم .

تعيين دوره­هاي زماني مناسب جهت هر يك از اقلام با توجه به فرآيندهاي موجود.

تعيين مجرای مناسب جهت دريافت هريك از اقلام آماري .

4. ايجاد شناسنامه اقلام آماري و اطلاعاتي نهايي شده با فرمتي كه گوياي نتايج حاصل از عمليات فوق باشد .
5. ارائه شاخص هاي قابل تاييد كميته­های آمار به اداره بازرسي ونظارت دانشگاه
6. تعيين محل جمع ­آوري براي هريك از اقلم به همراه نام كارشناس فعلي جمع ­آوري اطلاعات مربوط به قلم آماري يا اطلاعاتي .

7. تعيين فرايندهاي موازي و مشترك

ماحصل فعاليتهاي فوق تهيه شناسنامه اقلام آماري و اطلاعاتي به تفكيك واحدهاي موجود در معاونت هاي هفتگانه دانشگاه است .

 

 

 

جستجو