اداره آمار/ کارشناسان واحدها/ رابطین بیمارستانها

 

رابطین بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

 

پست الکترونیک

بیمارستان

رابط

ردیف

Karami628@yahoo.com

بیمارستان امام خمینی(ره)

خانم فوزیه کرمی

1

 

بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

آقای آیت ویسی

2

 

بیمارستان طالقانی

آقای حسین رستمی

3

z.farzi17@yahoo.com

بیمارستان رسول اکرم(ص)

آقای زینب فرضی

4

 

بیمارستان ولیعصر(عج)

خانم مریم صالحی

5

 

بیمارستان امام حسین(ع)

خانم صدریه دانگاه

6

Sarableh.hosp@gmail.com

بیمارستان امام علی(ع)

خانم زینب منصوری

7

 

بیمارستان شهداء

آقای ابراهیم جام خانه

8

 

بیمارستان امام رضا(ع)

خانم زهرا برائی

9

جستجو