طراحی سایت
Enter Title

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات : سعید رئیسی

لیسانس کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

آدرس ایمیل : saeed.raeesi58@gmail.com

جستجو