اداره آمار

معرفی اداره آمار

اداره آمار دانشگاه از واحدهای زيرمجموعه مديريت آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات حوزه رياست می باشد . وظيفه اصلی اين اداره مديريت آمار و اطلاعات مرتبط با دانشگاه از طريق ايجاد فرايندهاي مناسب و نيز اصلاح فرايندهاي موجود مي باشد. اين اداره کليه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهايی به مرکز مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی ارسال می نمايد.

شرح مختصری از فعاليتهای اداره آمار :
تدوین برنامه جامع عملیاتی اداره آمار دانشگاه
1) اجرای طرح استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی معاونت ها و ....
2) تدوبن دفترچه شاخص های معاونت های هفت گانه شامل شاخص های عدالت درسلامت ، رتبه بندی دانشگاه ها ی کشورهای اسلامی ، هیات امنا ،ارزیابی خرد علم وفناوری ، سامانه یکپارچه نظام اطلاعات سلامت ایران،سامانه سالنامه کشوری و....
3) تحلیل شاخص های مدیریتی وانعکاس به مسئولین دانشگاه
4) پاسخگويی به کليه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف ساير دستگاههای اجرايی استان از جمله : استانداری،فرمانداری و ...
5) پاسخگویی به درخواست کلیه واحد های برون سازمانی و دورن سازمانی درخصوص آمار نیروی انسانی و ...
6) جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به پرسشنامه خرد علم و فنآوری
7) تکمیل و بروز رسانی سامانه تجمیع اطلاعات پرسنلی دانشگاه
8) انجام بازديدهای ادواری از کليه واحدهای آمار دانشگاه به منظور نظارت و کنترل فرآينده های جمع آوری آمار و اطلاعات
9) ارائه اطلاعات از طريق وب سايت دانشگاه و بروز رسانی مداوم سايت اداره آمار دانشگاه

10)برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان دارای پست آمار و آمار و خدمات ماشینی دانشگاه

جستجو