Enter Title
 
 
 
واحد نرم افزار
 
 

واحد نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با هدف تدوین سیاستهای مدیریت فناوری اطلاعات درزمینه نرم افزار،تمرکز بر خریدوپشتیبانی نرم افزارهای موردنیازواحدهای دانشگاه راه اندازی شده است. بنابراین تهیه وارائه نرم افزارهای عمومی و موجود در بازار،به استثناء نرم افزارهای تخصصی و پژوهشی، در دستور کار این واحد نمی باشد.

 

نحوه تقسیم بندی بررسی وانتخاب سیستم های نرم افزاری:

 

واحد نرم افزار، فرآیند بررسی و تحلیل سیستمهای نرم افزاری واحدهای تابعه دانشگاه را در 4 مجموعه زیر تقسیم بندی نموده است:

1- سیستم های آموزشی، پژوهشی، کتابخانه و مجلات،امور دانشجویی، امور رفاه دانشجویان، انتخاب واحد و سایر مواردی که مربوط به دانشجویان و امور آموزشی وپژوهشی می باشد.

2- سیستمهای کارگزینی، پرسنلی، حقوق و دستمزد، کارپردازی، انبار، اموال و کلیه سیستمهای مرتبط به امورمالی.

3- سیستم اتوماسیون اداری و سیستم های وابسته به آن.

 

اهم وظایف واحد نرم افزار:

 

- نظارت بر نرم افزارهای نصب شده در دانشگاه به منظور پشتیبانی لازم با استفاده از توانمندی های دانشگاه و شرکت های نرم افزاری
 
- سرویس مدیریت بانکهای اطلاعاتی

- نظارت بر خرید و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز تمام واحدهای دانشگاه در جهت یکنواختی در نرم افزارهای مورد استفاده در تمام واحدها با درنظر گرفتن صرف و صلاح دانشگاه

- نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه طی یک برنامه مدون

- تمرکز بر انتخاب، خرید و طراحی نرم افزارهای تحت شبکه و وب با توجه به تکنولوژی روز و امکانات دانشگاه

- ارتقاء دانش فنی و علمی گروه نرم افزار ، جهت کسب توانمندی های لازم در طراحی و پشتیبانی از نرم افزارهای تحت شبکه و وب

- برنامه ریزی جهت تولید نرم افزارهای علمی، آموزشی و پژوهشی در جهت رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

- تهیه بعضی از نرم افزارهای اختصاصی (و بعضا عمومی) مورد نیاز واحدهای دانشگاه

جستجو