رابطین بیمارستانها

 

 

رابطین IT بیمارستانهای وابسته دانشگاه


پست الکترونیک

بیمارستان

رابط

ردیف

Totem_61@yahoo.com

بیمارستان امام خمینی(ره)

مهدی غلامی

1

Fatima.lotfi62@gmail.com

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

فاطمه لطفی

2

Hosain_5_rostami@yahoo.com

بیمارستان طالقانی

حسین رستمی

3

Nahidgh76@yahoo.com

بیمارستان رسول اکرم(ص)

ناهید قربانی

4

Zahra_zoli@yahoo.com

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

زهرا ذوالفقاریان

5

Ghasem_5661@yahoo.com

بیمارستان امام حسین(ع)

قاسم امیدی

6

 

جستجو