رابطین شبکه های بهداشتی

 

 

رابطین IT  شبکه های بهداشتی


 

 

پست الکترونیک

شبکه بهداشتی درمانی

رابط

ردیف

m.d.comengineer@gmail.com

شبکه بهداشتی مهران

مهدی دارابی

1

Habib.matin2@yahoo.com

شبکه بهداشتی ملکشاهی

حبیب متین

2

Imani-m@medilam.ac.ir

شبکه بهداشتی دهلران

مهدی ایمانی

3

s-ghobadynezhad@yahoo.com

شبکه بهداشتی چرداول

سجاد قبادی نژاد

4

Mohabat.nazari@gmail.com 

شبکه بهداشتی دره شهر

محبت اله نظری

5

 z.kohzadi91@yahoo.com

شبکه بهداشتی ایلام

زهرا کهزادی

6

Mostafa.nazari@gmail.com

شبکه بهداشتی آبدانان

مصطفی پیرمحمدی

7

جستجو